วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 10 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

นางภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 8 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย 

นางสาววงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 2 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย และนางสาวสุทธิดา ศิริปี นักวิชาการสาธารณสุข ประชุม อสม.หมู่ที่ 3 พร้อมให้ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาพี่น้องชาวบ้านดินดำ 

นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย เจ้าหน้าที่ และ อสม.หมอครอบครัว ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ประกอบไปด้วย นายอุดร จันทร์เต็ม บ้านเลขที่ 42 นางทองน้อย คำโสภา บ้านเลขที่ 16 นางนารี จันทร บ้านเลขที่10/1 นางบัญญัติ มุกพวง บ้านเลขที่ 21 นายผา ทองศรี บ้านเลขที่ 4 นายเรียบ จันทร์เต็ม บ้านเลขที่53 นางบุญมี บุญเชิญ บ้านเลขที่ 53