วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

นางสาวภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และคณะร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย
 

นางดอกไม้ สารรักษ์ ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 และคณะ ร่วมกันตรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลธาตุน้อย

 

นางนารี คำภา ประธาน อสม.ตำบลธาตุน้อย และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี และวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย 

นางสาววงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งเยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุน้อย
 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

นางสาวนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย

 

นางสาวภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และคณะ ร่วมกันตรวจ,ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย