วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 4
 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองในงานศพของประชากรในเขตชุมชนหมู่ที่ 1


 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีในเขตชุมชนหมู่ที่ 1
 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีในเขตชุมชนหมู่ที่ 2 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 10 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี
 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีในเขตชุมชนหมู่ที่ 7


 

28/02/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีในเขตชุมชนหมู่ที่ 6