วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566

ทีมงานจัดการขยะเปียกตำบลธาตุน้อย ปี 2566 

12 กันยายน 2566 นายพินิต บุญเพ็งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ตำบลธาตุน้อย รวมจำนวน 217 คน

 
11 กันยายน 2566 นายพินิต บุญเพ็ง ผู้อำนวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ตำบลธาตุน้อย