วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

24/03/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ออกนอกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-11 ปี รร.ดินดำ-คำไฮ ตำบลธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี 

24/03/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ออกนอกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-11 ปี รร.บ้านธาตุน้อยสิงห์ประชาวิทยาคาร ตำบลธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี


 

24/03/2565 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ออกนอกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่เด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 5-11 ปี รร.บ้านทัน ตำบลธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565

13/03/2565 อสม.หมู่ที่ 4 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 4 และทำลายหากพบเห็น

 

13/03/2565 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 1 และทำลายหากพบเห็น 

13/03/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 6 และทำลายหากพบเห็น
 

13/03/2565 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 10 และทำลายหากพบเห็น

 

13/03/2565 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 7 และทำลายหากพบเห็น