วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นางสาวนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 พร้อมคณะ ออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย และเยี่ยมผู้สูงอายุ 

นางสาวภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 พร้อมคณะ ร่วมกันหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย และสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


 

นางดอกไม้ สารรักษ์ ประธาน อสม.หมู่ที่ 7 พร้อมคณะ ออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย

 

นางวงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 พร้อมคณะ ออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

นางแสวง อยู่คง ประธาน อสม.หมู่ที่ 1 ตำบลธาตุน้อยและคณะ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และหยอดยา Ferrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย พร้อมตรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย