วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิด-6 ปีและให้อาหารเสริมแก่เด็กในเขตชุมชนหมู่ที่ 7
 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 10 และทำลายหากพบเห็น

 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 2 และทำลายหากพบเห็น