วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

29 สิงหาคม 2565 I อสม.หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุน้อย ตรวจลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยาให้ลูกหลาน แรกเกิดถึง 6 ปี

 

28 สิงหาคม 2565 I อสม.หมู่ 10 ร่วมคัดกรองงานศพพ่อสุพรรณ
 

28 สิงหาคม 2565 I อสม.หมู่ 7 ร่วมกันตรวจหาลูกน้ำยุงลาย พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาธาตุเหล็กให้แกลูกหลานแรกเกิดถึง 6 ปี


 

28 สิงหาคม 2565 I อสม.หมู่ 3 ตำบลธาตุน้อย ร่วมตรวจหาลูกน้ำยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งหยอดยาธาตุเหล็กให้ลูกหลานแรกเกิดถึง 6 ปี