วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

07/06/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย,ผู้นำชุมชนม,อสม. ทำการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ในบริเวณโรงเรียนบ้านดินดำ-คำไฮ

 

07/06/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อยได้ลงพื้นที่พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ,ผู้นำชุมชน,อสม.ลงฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยในเขต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินดำ-คำไฮ เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกในช่วงใกล้เปิดเทอมของเด็กๆ


 

07/06/2564 อสม.ม.9ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน่วยเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ในเขตชุมชนหมู่ที่ 9

 

07/06/2564 อสม.ม.4 ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-ออก ประตูด้านทางเข้าบ้านคำไฮ โรงเรียนบ้านดินดำ-คำไฮ ในวันเปิดเทอม


 

07/06/2564 อสม.ม.3 ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออก โรงเรียนบ้านดินดำ-คำไฮ ในวันเปิดเทอม