วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

นางนิตยา บัวภา ประธาน อสม.หมู่ที่ 10 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 10 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย


 

นางภัทรดา สุขสำราญ ประธาน อสม.หมู่ที่ 8 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 8 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย 

นางสาววงเดือน บุญเพ็ง ประธาน อสม.หมู่ที่ 2 และอสม.หมอครอบครัว หมู่ที่ 2 ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และหยอดยาFerrokid หรือยาเสริมธาตุเหล็กเด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ให้แก่ลูกหลานตำบลธาตุน้อย