วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

17 ตุลาคม 2557 นายถวิล เทพแพง กำนันตำบลธาตุน้อย นางบัวภา บุญเพ็ง ประธาน อสม.ตำบลธาตุน้อย นำ อสม.ตรวจสุขภาพประชาชนวันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายบัวสอน ผลอบรม ผญบ.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 10 นางนิตยา บัวภา ประธาน อสม.นำ อสม. ตรวจสุขภาพประชาชนและชั่ง น้ำหนักเด็ก


วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายสังเวียน สารรักษ์ ประธาน อสม.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 6 นำ อสม.ตรวจสุขภาพประชาชน