วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนา ตัดหญ้า ถนนด้านหน้า ด้านข้าง รพ.สต.ธาตุน้อย

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอขอบคุณนายคุณากรณ์ บุญเพ็ง  ประธาน อสม.บ้านธาตุน้อย หมู่ที่ ๘ ที่นำ อสม.มาร่วมพัฒนา ตัดหญ้า ถนนด้านหน้า ด้านข้าง รพ.สต.ธาตุน้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น