วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 7 ร่วมกันชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิด-6 ปีและให้อาหารเสริมแก่เด็กในเขตชุมชนหมู่ที่ 7
 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 10 และทำลายหากพบเห็น

 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 2 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 2 และทำลายหากพบเห็น
 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในเขตชุมชนหมู่ที่ 8 และทำลายหากพบเห็น

 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 1ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปีในเขตชุมชนหมู่ที่ 1
 

01/05/2565 อสม.หมู่ที่ 6ร่วมตั้งจุดคัดกรองงานทำบุญในเขตชุมชนหมู่ที่ 6
 

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 10 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 10
 

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 1 ร่วมกันหยอดยาธาตุเหล็กเด็กแรกเกิด-6ปี และออกสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทำลายหากพบเห็น ในเขตชุมชนหมู่ที่ 1


 

17/04/2565 อสม.หมู่ที่ 6 ร่วมกันออกสำรวจแหล่งพันธ์ยุงลายและทำลายหากพบเห็นในเขตชุมชนหมู่ที่ 6