วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

25/10/2564 นายพินิต บุญเพ็ง ผอ.รพ.สต.ธาตุน้อย ได้จัดการประชุมประธาน อสม.,รองประธาน อสม.และตัวแทน อสม.หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อทบทวนบทบาทและหน้าที่สำคัญที่ อสม.ทุกๆคนต้องปฏิบัติให้ถูกตามหลักการ 5 ด้านและ 14 กิจกรรม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น