วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

20/11/2564 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ธาตุน้อยได้ฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก 0-4 ปี ที่ รพ.สต.ธาตุน้อย ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น